Panorama on Xian City Wall, South East Gate, Xi'an, China

Panorama on Xian City Wall, South East Gate, Xi'an, China